Vitamin K2
2014-06-03
ای، محصول ویتامی، ماریوس است. ماریوس در توش است تنوعی از طعم را برا شما ایجاد کند که برا همه افوراد در ه موه سنی، مناسب باشد، ای، محصول دارا طعم شیری، و لذت بخشی است، به طوریکه از آن که میتووان بوه عنووان افزودنوی در انواع کی و کلوچه یا نوشابه استفاده کرد. اما راز جاودانگی ای، محصول در آن است که کامو بدون قند است و سرشار از انواع ویتامی، ها شامل ویتامی، C ،A و D و همچی، حاو مقادیر باالیی آنتی اکسیدان است که بوه تقویوت سیسوتم ا یمنوی بودن کم شایانی می کند. ای، محصول از پوست و بینایی شما محافظت موی کنود و بورا سواخت عضووت و همینطوور کواهش استرس مناسب است. تولید ای، محصول با هدف ورود آن به زندگی روزمره صورت گرفته تا بوه جوا قنود ها پور خطور ایو ، محصول با همان طعم و کامو بی ضرر و سرشار از انواع ویتامی، ها و آنتی اکسیدان ها جایگزی، شوود و نیواز هور روزه بودن را تامی، کند. مصرف ای، ویتامی، برا کودکان زیر سه سال توصیه نمی شود و برا افراد 21 سال تا بزرگسوال مصورف آن الزم است